Regulamin

WARUNKI SPRZEDAŻY ABONAMENTU I FUNKCJONOWANIA SERWISU

http://www.infopigula.pl

1. Postanowienia ogólne

Za serwis http://www.infopigula.pl/ i sprzedaż abonamentów dostępowych w ramach serwisu Infopiguła odpowiedzialny jest Łukasz Wysoczański Grupa Alpindus z siedzibą w 56-100 Wołów, Al. Obrońców Lwowa 12/1, zwany dalej Wydawnictwem.

2. Definicje

Serwishttp://www.infopigula.pl, umożliwiający dostęp do elektronicznej treści Wydawnictwa wysyłanych drogą mailową pod wskazany adres mailowy

Zamawiającyosoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego*, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na dostęp do Serwisu.

Abonamentpod pojęciem abonamentu należy rozumieć czasowy i płatny lub bezpłatny dostęp do serwisu i/lub czasopisma (w zależności od dokonanego na stronie www.infopigula.pl wyboru abonamentu Użytkownika).

UżytkownikZamawiający jako osoba fizyczna lub wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

3. Składanie zamówień

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

Składając zamówienie, Zamawiający:


4. Rodzaje abonamentów

 

 

5. Realizacja zamówień (dostęp do serwisu poprzez otrzymywanie abonamentu drogą mailową)

6. Sposób płatności

Po złożeniu zamówienia, Zamawiający ma możliwość wybrania sposobu płatności za zamówiony abonament za pośrednictwem operatora Tpay.com, z którym Wydawnictwo współpracuje

7. Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną

8. Wymagania techniczne

Do korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

9. Licencja

Uzyskanie dostępu do serwisu w ramach konta użytkownika oznacza udzielenie przez Wydawnictwo (Licencjodawca) Zamawiającemu (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji,  na korzystanie z informacji zawartych w serwisie wyłącznie dla własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.

Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do serwisu.

Licencja nie uprawnia do:

10. Dane osobowe

 1. Podanie przez Zamawiającego  jego danych osobowych na potrzeby związane z korzystaniem z serwisu, jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie (w tym umieszczenie) podanych danych osobowych Zamawiającego  w bazie danych Wydawnictwa.
 2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Wydawnictwo.
 3. Udostępnione dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji usługi dostępu do serwisu  oraz dla celów marketingowych Wydawnictwa
 4. Na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Zamawiający  ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

11. Reklamacje, rezygnacje i noty korygujące

 1. Zamawiającemu przysługuje termin 14 dni na odstąpienie od umowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected], po czym w ciągu do 7 dni rozpoczniemy zwrot środków na konto. 
 2. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres: [email protected]  
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych.
 4. Zamawiającemu nie przysługuje prawo anulowania abonamentu ani prenumeraty w okresie ich trwania. Niekorzystanie z serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacją ani nie jest podstawą do anulowania zamówienia.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 68, poz.360), pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy, akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: http://www.infopigula.pl. Złożenie zamówienia dostępu do serwisu  jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt: [email protected]

*) Art. 221 KC -  Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Niniejszy regulamin sprzedaży nie znajduje zastosowania do Konsumentów.

Kontakt:

[email protected]

Łukasz Wysoczański Grupa AlpIndus

Al. Obrońców Lwowa 12/1, 56-100 Wołów